TEENUSED

Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13099718
 

2) paragrahvi 10 täiendatakse punktidega 12–16 järgmises sõnastuses:

« 12) igapäevaelu toetamise teenus;
13) töötamise toetamise teenus;
14) toetatud elamise teenus;
15) kogukonnas elamise teenus;
16) ööpäevaringne erihooldusteenus;»;

 

 
Koduleht Elitec'st