Kogukonnas elamise teenus

Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13099718


§ 1146. Kogukonnas elamise teenus

(1) Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega eesmärgiga suurendada isiku iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu.

§ 1147. Riigieelarvest rahastatavat kogukonnas elamise teenust saama õigustatud isikud

Õigus saada riigieelarvest rahastatavat kogukonnas elamise teenust on täisealisel isikul, välja arvatud käesoleva seaduse § 1118 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud, kes vastab järgmistele tingimustele:
1) 18-aastasel kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul on tuvastatud töövõime kaotus 10–90 protsenti;
2) tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
3) tal on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud keskmine või raske puude raskusaste;
4) soovitus kasutada kogukonnas elamise teenust on kirjas isiku rehabilitatsiooniplaanis;
5) ta suudab toime tulla enese eest hoolitsemisega ning osaleda majapidamistöödes ja
6) talle ei osutata samal ajal käesoleva seaduse § 10 punktis 12, 14 või 16 nimetatud teenust.

 
Self guided audio tour app image